מדניות ביטולים והחזרות

א. כל הרוכש מוצר באתר https://www.idodo.co.il (“אורסטאר בונים כוכבים בע״מ”)

רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (“חוק הגנת הצרכן”).

ב. להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים):

1. ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום ההזמנה און ליין באתר או באמצעות נציג מכירות.

2. ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל  את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים,  שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

ג. ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב לאור סטאר בלבד, באמצעות דואר רשום לכתבות ״עגור 2 אירוס״.

ד. תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה: במקרה של ביטול עקב אי רצון לקבל שרות בטווח הזמן של עד 3 ימים מיום חתימה על החוזה או ביצוע ההזמנה או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה  (“אי התאמה”), תחזיר אור סטאר בונים כוכבים בע״מ, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול,  את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם בניכוי 25% מסכום הכולל של העסקה,  תבטל את החיוב בשל העסקה תמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה דמי ביטול כלשהם.  אם קיבלתם את המוצר, הרי שאין מדיניות ביטול עסקה וזאת היות ומדובר בעסקת תשלומים בה מסופק מוצר טכנולוגי ובמסירתו הרי שכלל משמעות העבודה ע״י הספק בוצעה!

ה. תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה: במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה עד 3 ימים מקבלת האתר או העלאתו און ליין לכתבות דומיין אינטרנטית, לא תחזיר אור סטאר בונים כוכבים בע״מ מסכום המלא ששולם ע״י הלקוח.

ו. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים ד’ ו-ה’ לעיל, במקרה שהעסקה שבוטלה בהתאם להוראות סעיף ב’ לעיל,  הינה עסקה מתמשכת  שמסופקת במלואה לאחר הבנייה והעלאת האתר(כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), אשר כבר הוחל במתן השירות לפיה,  תחויב בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך טרם מועד הביטול.

ח. לא ניתן לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בגין הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק

 

הגנת הצרכן, כדלקמן:

1. טובין פסידים;

2. שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שלושה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;

3. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה-1995;

4. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;

5. טובין הניתנים און ליין כשרותי אינטרנט.

א. כל הרוכש מוצר באתר https://www.idodo.co.il (“אורסטאר בונים כוכבים בע״מ”)

רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (“חוק הגנת הצרכן”).

ב. להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים):

1. ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום ההזמנה און ליין באתר או באמצעות נציג מכירות.

2. ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל  את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים,  שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

ג. ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב לאור סטאר בלבד, באמצעות דואר רשום לכתבות ״עגור 2 אירוס״.

ד. תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה: במקרה של ביטול עקב אי רצון לקבל שרות בטווח הזמן של עד 3 ימים מיום חתימה על החוזה או ביצוע ההזמנה או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה  (“אי התאמה”), תחזיר אור סטאר בונים כוכבים בע״מ, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול,  את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם בניכוי 25% מסכום הכולל של העסקה,  תבטל את החיוב בשל העסקה תמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה דמי ביטול כלשהם.  אם קיבלתם את המוצר, הרי שאין מדיניות ביטול עסקה וזאת היות ומדובר בעסקת תשלומים בה מסופק מוצר טכנולוגי ובמסירתו הרי שכלל משמעות העבודה ע״י הספק בוצעה!

ה. תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה: במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה עד 3 ימים מקבלת האתר או העלאתו און ליין לכתבות דומיין אינטרנטית, לא תחזיר אור סטאר בונים כוכבים בע״מ מסכום המלא ששולם ע״י הלקוח.

ו. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים ד’ ו-ה’ לעיל, במקרה שהעסקה שבוטלה בהתאם להוראות סעיף ב’ לעיל,  הינה עסקה מתמשכת  שמסופקת במלואה לאחר הבנייה והעלאת האתר(כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), אשר כבר הוחל במתן השירות לפיה,  תחויב בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך טרם מועד הביטול.

ח. לא ניתן לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בגין הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק

 

הגנת הצרכן, כדלקמן:

1. טובין פסידים;

2. שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שלושה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;

3. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה-1995;

4. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;

5. טובין הניתנים און ליין כשרותי אינטרנט.